• خانه
  • درمانی
  • طرح جامع بیمارستان آموزشی شهید چمران (بخش جراحی‌ و اورژانس)

طرح جامع بیمارستان آموزشی شهید چمران (بخش جراحی‌ و اورژانس)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان
6239 م‌م
128
1371
اصفهان-اصفهان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه