طرح جامع دانشگاه امام (ره)

هیئت مؤسس مرکز آموزش عالی تهران
90 هکتار
1395
تهران-تهران
مرحه اول
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه