بیمارستان لردگان

بیمارستان لردگان
وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
9529 م‌م
96
1368
چهارمحال وبختیاری لردگان
مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه