بیمارستان چادگان

بیمارستان چادگان
وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
3062 م‌م
30
1387
اصفهان-چادگان
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه