بیمارستان تبریز

وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
48553 م‌م
540
1392
تبریز-تبریز
مرحه اول
متوقف
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه